Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti eSports.cz, s.r.o., IČ: 26340933, se sídlem Jeřabinová 30, 32600, Plzeň

Prodejcem je společnost eSports.cz, s. r. o., Jeřabinová 30, Plzeň, 32600. IČ: 26340933

 1. Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v objednávce uvedenou do 14 dnů ode dne obdržení objednávky, v případě platby na účet do 14 dnů od obdržení platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřizení tato uvedená lhůta. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 2. Nakupující má právo odeslanou objednávku stornovat na emailové adrese obchod@esports.cz do jedné hodiny od jejího odeslání.

 3. Na základě zákona č. 367/2000 Sb. má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s vyjímkou audionahrávek a videonahrávek a multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal. Za splnění následujících podmínek:
  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, DVD, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
  • nakupující doručí vrácené zboží poštou na vlastní náklady na adresu prodejce eSports.cz, s.r.o., Jeřabinová 30, Plzeň, 32600 a uvede číslo účtu pro vrácení kupní ceny
  vrátí prodejce částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží včetně nákladů na dodání stejným způsobem, jakým od nakupujícího peněžní prostředky přijal, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

 4. Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami serveru Marken.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek. Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

 5. Zákazník nákupem u eSports.cz, s.r.o. dává najevo svůj souhlas se zasíláním novinek týkajících se projektu Marken.cz a nabídky v jeho internetovém obchodě prostřednictvím emailu. eSports.cz s.r.o. se zavazuje, že se bude jednat maximálně o dvě obchodní nabídky v průběhu kalendářního měsíce a bude jako obchodní nabídka označena.

 6. Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

 7. Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

 8. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka, předání) uvedené v závazné objednávce.

 9. Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků eSports.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo nakupujícího.

 10. Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, platba kartou), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.
 11. Kupující bere na vědomí, že zboží v sekci Antikvariát je převážně použité, jeví různé známky opotřebení a je nabízené tak, jak je. Opotřebení a poškození zboží jsou promítnuta do jeho kupní ceny.

Reklamace

 1. Kupující podá reklamaci jedním z uvedených způsobů: emailem na adrese obchod@esports.cz nebo poštou na adrese eSports.cz, s.r.o., Jeřabinová 30, Plzeň, 32600.

 2. Každá reklamace musí obsahovat číslo objednávky a popis zjištěných závad a jejich projevů.

 3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

 4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

 5. Vyřizování reklamací podléhá ustanovením platných právních norem v České republice.

 6. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci kupujícím.

 7. Záruka se nevztahuje na zboží, označené jako "antikvariát". Jedná se o použité zboží a eSports.cz, s.r.o. neručí za jeho kvalitu.

 8. Řešení sporů
  8.1. Mimosoudní vyřizování stížností Zákazníků - Spotřebitelů zajišťuje
  Prodávající prostřednictvím e-mailové adresy info@marken.cz. Informaci o vyřízení
  stížnosti Zákazníka zašle Prodávající na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v jeho
  stížnosti. Se stížností se lze obrátit rovněž na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

  8.2. Pokud vztah Smlouvou založený a/nebo s ní související obsahuje mezinárodní
  (zahraniční) prvek, sjednávají strany, že takový vztah se v plném rozsahu řídí právním řádem
  České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně
  závazných právních předpisů, od kterých se nelze odchýlit dohodou stran. Pro rozhodování o
  všech sporech ze Smlouvy (včetně těchto VOP) či s ní souvisejících si Prodávající a
  Zákazník výslovně volí jako věcně i místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 7.

  8.3. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

Omezení

Tyto obchodní podmínky platí pouze při doručování zboží do České republiky a na Slovensko. Při objednávkách do ostatních zemí si eSports.cz, s.r.o. vyhrazuje individuálně posoudit každou objednávku a vyhrazuje si právo objednávku ze zahraničí nepřijmout.

Limitation

We regulary deliver only to Czech republic and Slovakia. We stipulate our right to accept or refuse any order outside Czech republic and Slovakia. However, we will do all our best to deliver our goods worldwide. For other inquiries please contact us at obchod@esports.cz.

Aktuální informace

09. 04.

Dovolená 11.4. - 21.4.

Omlouváme se za zdržení expedice vašich objednávek během dovolené od čtvrtku 11. dubna do pondělí 22. dubna.

Děkujeme za trpělivost.

13. 09.

Dovolená 14.9. - 28.9.

Omlouváme se za zdržení expedice vašich objednávek během dovolené od čtvrtku 14. září do čtvrtku 28. září.

Děkujeme za trpělivost.

15. 05.

Výdejní místo v Síni slávy českého hokeje je od 1. června 2023 zrušeno!

Vzhledem k ukončení provozu Síně slávy českého hokeje v galerii Harfa, ruší se i naše výdejní místo.